top of page
ขั้นตอนการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 •  ค้นหาตำแหน่งที่ตอบสนองดีที่สุด และค่าความแรงต่ำที่สุดในการกระตุ้นโดยดูการตอบสนองที่มือขวาของผู้ป่วย

 •  สวมใส่หมวกอุปกรณ์ให้ตรงตามตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้น

 •  ทดสอบการกระตุ้นโดยดูการการตอบสนองของผู้ป่วย

 •  ทำการกระตุ้นตามแนวทางที่กำหนด

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มี alcohol ในคืนก่อนทำการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มี caffeine ก่อนการรักษาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ตรวจวัดไข้ และสัญญาณชีพอื่นๆ ก่อนทำการรักษาทุกครั้ง

 • หากมีอาการเจ็บป่วยอื่นหรือมียารับประทานเพิ่มเติมจากเดิมจำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง

ภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยงจากการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อ กระตุกบริเวณศีรษะ และใบหน้า ในระหว่างการกระตุ้นหากมีอาการรู้สึกไม่สบายตัวหรือผิดปกติควรแจ้งให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือทราบโดยด่วน

 • อาจทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอน หลังการกระตุ้น อาการมักเป็นเล็กน้อยและมีอาการเพียงชั่วคราว

 • อาจเกิดอาการรำคาญหรือไม่สบายที่ศีรษะขณะที่กระตุ้นและถูกรบกวนด้วยเสียงดังขณะทำการกระตุ้น

 • อาจทำให้เกิดอาการชัก ผู้ป่วยจำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัว ยาและอาหารเสริมที่รับประทานอยู่

คำแนะนำหลังการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกครั้งอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียและง่วงนอนหลังการกระตุ้น ควรนั่งพักและดื่มน้ำให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการขับรถ หากจำเป็นควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และขับขี่เมื่อรู้สึกพร้อม

คำถามที่พบบ่อย Frequently asks questions

bottom of page